Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
2 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
3 Thủ tục 03: Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
4 Thủ tục 04: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
5 Thủ tục 05: Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
6 Thủ tục 06: Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử