Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Hà Nội xác định chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”
Ngày đăng 15/12/2017 | 05:15  | View count: 5700

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVI) về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018.

 

 

 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) thực hiện cấp thẻ căn cước công dân

         (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

 

Theo đó, Thành ủy xác định chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thống nhất cơ bản về mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 và nhấn mạnh: Kế thừa kết quả đạt được, chủ động phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và bảo vệ môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các cấp, các ngành; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó cần thực hiện tốt các công tác sau:

Một là, tập trung nghiên cứu xây dựng và quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục toàn bộ các hạn chế, yếu kém đã xác định được trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Hai là, các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cần bám sát nội dung Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020”; Kết luận số 22-KL/TW ngày 7/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, 8 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố đã được thông qua.

Ba là, trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Thành phố, cần phải có các nhiệm vụ, giải pháp đột phá tập trung vào một số chỉ tiêu đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện như: Huy động vốn đầu tư xã hội; tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch; tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn; tỷ lệ đô thị hóa...

Bốn là, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao quy mô và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xã hội, nhất là vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn ODA); cần chú ý tập trung quan tâm thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện các thủ tục: Quy hoạch, đầu tư, đấu thầu, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính, nhất là ở cấp xã, phường đang gây khó khăn cho nhân dân như: Chứng thực, khai sinh, khai tử, cấp phép xây dựng, cư trú... để có các giải pháp khắc phục sớm nhất nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong phục vụ nhân dân.

Sáu là,  phấn đấu tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư của nhân dân ngay từ cơ sở, không để vượt cấp và trở thành điểm nóng, phức tạp.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Phạm Linh