Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Công văn số 571/STTTT-BCXBTT ngày 23/3/2018 về việc tuyên truyền một số nội dung
Ngày đăng 23/03/2018 | 04:04  | View count: 547

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về những nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu sắc, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. (Công văn số 1164/UBND-KGVX ngày 20/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng để người tiêu dùng biết, giám sát, tự bảo vệ mình. (Công văn số 1893/VP-KT ngày 20/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

3. Thông tin nội dung Kế hoạch tổ chức kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 (HOMC) lần thứ 15 (thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức, phương thức tổ chức, cơ cấu giải thưởng…) (Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

4. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về buôn bán, sử dụng pháo trái phép. Tuyên truyền nội dung của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 8/01/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 4892/UBND-NC ngày 6/10/2017 về tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo; công văn số 689/UBND-NC ngày 14/02/2018 về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu dễ cháy nổ, đảm bảo nghiêm cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép. (Công văn số 1075/UBND-NC ngày 15/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm. Thông tin các gương điển hình người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực có nhiều trường đại học, khu trọ sinh viên, lao động ngoại tỉnh. Gắn tuyên truyền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào xây dựng gia đình, làng, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. (Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND Thành phố)