Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố giai đoạn 2018-2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng 23/04/2018 | 10:13  | View count: 657

    Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về  triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Ngày 16/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 796/KH-STTTT thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố giai đoạn 2018-2020 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ và từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở  “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp.

    Ngoài việc tiếp tục thực hiện các nội dung như thông tin, phổ biến, công khai và phát 02 bộ Quy tắc đến từng công chức, viên chức và người lao động, Sở đã chủ động lồng ghép nội dung 02 bộ Quy tắc ứng xử vào sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị và đưa việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử là một trong những tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, người lao động hàng năm. Đặc biệt, Sở đã tổ chức ký cam kết thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử giữa lãnh đạo phòng,đơn vị với từng công chức, viên chức, người lao động để làm cơ sở xem xét trách nhiệm của Trưởng phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp nếu công chức, viên chức và người lao động vi phạm trong việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử tại đơn vị và kịp thời nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm khắc những cá nhân có thái độ, hành vi, lời nói không phù hợp.

 

02 Quy tắc ứng xử của Thành phố và Kế hoạch số 796/KH-STTTT ngày 16/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông đính kèm theo./.

 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt