Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018
Ngày đăng 04/05/2018 | 10:16  | View count: 1762

   Thực hiện Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của thành phố Hà Nội, ngày 20/04/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Chương trình số 872/CTR-STTTT xây dựng Chương Trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

 

   Theo đó, mục tiêu của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) trong toàn cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố giao.

   Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như sau:

   Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước: thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực ngay từ các khâu xác định nhiệm vụ, lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2018.

   Cùng với đó, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung; mua sắm thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; Tích cực triển khai có hiệu quả quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

   Thực hiện rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo ngành, lĩnh vực do Sở phụ trách làm cơ sở cho THTK, CLP.

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP, Chương trình THTK, CLP của Thành phố và của Sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyến biến thực sự trong công tác THTK, CLP. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

    Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định. Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

    Chương trình đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Trong đó, tập trung tăng cường công tác chỉ đạo THTK, CLP của Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đối với các lĩnh vực THTK, CLP; Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP và thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về THTK, CLP. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong THTK, CLP.

    Căn cứ Chương trình hành động của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018, Thủ trưởng các đơn vị cấp 2 thuộc Sở xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2018 của đơn vị, trong đó cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của đơn vị mình; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

    Nội dung chi tiết các văn bản: Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND Thành phố và Chương trình số 872/CTR-STTTT ngày 20/04/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông đính kèm theo./.

Lê Thị Thanh Thúy