Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/07/2018 | 02:30  | View count: 597

    Nâng cao nhận thức , trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố là một trong những mục tiêu chung của Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể: Từ năm 2018, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông trong phòng, chống ma túy. Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng, chống ma túy, 50% số xã có mô hình lồng ghép về phòng, chống ma túy; đạt 70% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin về pháp luật phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy; 100% phóng viên các cơ quan báo chí Thành phố tuyên truyền về pháp luật và xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy. Thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải trên các cơ quan báo chí của Hà Nội thường xuyên, liên tục; đồng thời, thông tin về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đăng tải thường xuyên, liên tục trên các cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với thành phố Hà Nội.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trên hai mặt: về công tác chỉ đạo thực hiện và đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi.

    Theo đó, đẩy mạnh thực hiện đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi.

    Về nội dung thông tin, tuyên truyền: Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; thông tin về nguy cơ, tác hại, hậu quả của nghiện ma túy đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thông tin các dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng. Đồng thời, giới thiệu những kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến, các mô hình trong công tác phòng, chống ma túy; tuyên truyền, khuyến khích tố giác những hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, đặc biệt tập trung tuyên truyền đến các nhóm có nguy cơ cao, đối tượng thanh thiếu niên ở địa bàn dân cư, đô thị và trường học.

    Về hình thức thông tin, tuyên truyền: Thực hiện đăng tin, bài viết về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy; các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6”.

    Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Phối hợp phát hành, hướng dẫn sử dụng và thực hiện tuyên truyền các ấn phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ, sản xuất, phát hành về phòng, chống ma túy.

    Tăng cường truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy bằng hình thức trên môi trường mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của các sở, ngành Thành phố, quận, huyện, thị xã, điện thoại di động...) để tăng cường hiệu quả truyền thông.

    Phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố.

    UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND Thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo cung cấp thông tin về nội dung phòng, chống ma túy tại các Hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí Thành phố và tại Hội nghị thông tin báo chí hằng tuần của Thành ủy. Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cở sở tuyên truyền về phòng, chống ma túy; lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố.

    Công an Thành phố nắm chắc và dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, cung cấp thông tin về các loại ma túy, tác hại của các loại ma túy, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của các lực lượng trên địa bàn Thành phố…làm nguồn tư liệu thực hiện tuyên truyền. Chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch phối hợp về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy…

    Các Sở, ngành Thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị phối hợp Sở Thông tin và Truyền Thông, Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

    Các cơ quan báo chí căn cứ tình hình thực tế, chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các tác phẩm thông tin báo chí đăng phát các thông điệp phòng, chống ma túy; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; tăng thời lượng, tần suất thông tin về công tác phòng, chống ma túy đảm bảo thường xuyên, liên tục.

    Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành Thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền viên và báo cáo viên cơ sở, bảng tin công cộng, bảng tin điện tử...) thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức, đoàn thể phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phòng, chống ma túy; tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia phòng, chống tội phạm; quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hải Yến