Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Khuyến khích và nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá, lưu giữ sách trong cộng đồng
Ngày đăng 13/08/2018 | 04:40  | View count: 423

UBND Thành phố vừa ban hành Công văn số 3600/UBND-KGVX về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.

 

Hội Sách Hà Nội 2017. Ảnh: Phạm Linh

 

   Theo đó, UBND Thành phố giao các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.

    Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg của UBND thành phố Hà Nội; Tổng hợp, đề xuất danh sách khen thưởng các điển hình tiên tiến, có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá, lưu giữ sách trong cộng đồng; phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố hoàn thành các quy trình, thủ tục về thi đua khen thưởng, theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Tổ chức công bố và trao các Quyết định khen thưởng về việc 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2018.

    Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố căn cứ quy định pháp luật về thi đua khen thưởng và hướng dẫn chi tiết của Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan hoàn thành các quy trình, thủ tục về thi đua khen thưởng nhân dịp tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg.

    Các cơ quan báo chí Hà Nội đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú về ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam; thông tin về kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg của thành phố Hà Nội; Tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến của Thủ đô, có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và nhân rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá, lưu giữ sách trong cộng đồng.

Phạm Linh