Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính
Ngày đăng 25/12/2018 | 05:21  | View count: 93

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND thành phố Hà Nội triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, sáng ngày 20/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Tại buổi đối thoại, Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp thông tin về công tác cải cách hành chính của Thành phố, của Sở, đặc biệt là những cải cách trong đơn giản hóa TTHC, tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Qua phát biểu của đại diện tổ chức, doanh nghiệp, công tác giải quyết TTHC của Sở TTTT được đánh giá tốt, tuân thủ quy định hiện hành, nhiều thủ tục đã rút ngắn thời gian tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Thông qua đối thoại, lãnh đạo Sở và đại diện các phòng chuyên môn đã trao đổi, giải đáp những nội dung nhận được nhiều quan tâm của cá nhân, tổ chức.

Trong lĩnh vực nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, đại diện tổ chức, doanh nghiệp đặt câu hỏi về những trường hợp nào cần xin giấy phép nhập khẩu, quy định về cấp phép cho cá nhân, tổ chức và người chịu trách nhiệm trước pháp luật có được ủy quyền ký đơn đề nghị nhập khẩu. Đại diện Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông giải đáp: Việc cấp giấy phép nhập khẩu và các thể loại XBP phải xin giấy phép được quy định tại Điều 41 Luật Xuất bản và Phụ lục II- Thông tư 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm. Các trường hợp không phải đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu được quy định tại Điều 42 Luật Xuất bản và đã được Sở công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở (phần chỉ dẫn TTHC).

Luật Xuất bản và hệ thống văn bản hướng dẫn cho phép cá nhân và tổ chức đều có thể đứng tên trên giấy phép nhập khẩu (đảm bảo tính nhất quán giữa các thành phần hồ sơ). Trên mẫu đơn đề nghị nhập khẩu có yêu cầu người ký phải là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy tính thời điểm của việc nhập khẩu, để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp và yêu cầu quản lý, Sở TTTT vẫn chấp nhận các mẫu đơn do những người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và đóng dấu. Sở cũng sẽ nghiên cứu để điều chỉnh, công khai vấn đề này để công dân, tổ chức dễ dàng thực hiện TTHC.

Về thủ tục và cách thức nộp báo cáo, nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp cận các quy định của pháp luật về in, trong đó có công tác báo cáo kết quả hoạt động với cơ quan nhà nước, trước khi cấp giấy phép hoạt động in cho các doanh nghiệp, Sở TTTT đã chủ động liên hệ qua email, đề nghị doanh nghiệp xác nhận lại các thông tin đề nghị cấp phép, đồng thời gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật, biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện báo cáo. Trước ngày 01/5/2018, Báo cáo kết quả của doanh nghiệp được thực hiện theo mẫu số 21 của Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của  Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (Báo cáo 02 kỳ/năm).

Hiện tại, áp dụng Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính Phủ quy định về hoạt động in, doanh nghiệp chỉ phải thực hiện báo cáo 01 kỳ/năm, số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo, gửi chậm nhất vào ngày 10/01 của năm liền sau năm báo cáo theo mẫu báo cáo số 16 của Nghị định số 25/2018/NĐ-CP (nội dung biểu mẫu không thay đổi).

Sở cũng đã cung cấp địa chỉ email và chấp nhận hình thức nhận báo cáo qua thư điện tử (báo cáo phải được ký và đóng dấu đầy đủ theo quy định và scan gửi qua mail: pbcxbtt_sotttt@hanoi.gov.vn), ngoài ra, doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp hoặc chuyển phát tới Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (địa chỉ: số 185 phố Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, giải đáp việc có 02 Thông tư quy định thực hiện chế độ báo cáo thông kê (Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT), đại diện Phòng Bưu chính - Viễn thông đã trả lời: Tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định “Trường hợp chỉ tiêu báo cáo thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành hoặc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định thu thập thông tin, tổng hợp số liệu tại chế độ báo cáo thống kê này, nhưng đã được quy định tại chế độ báo cáo nghiệp vụ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này”. Như vậy, đối với các nội dung báo cáo quy định trong Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông trùng với các nội dung báo cáo quy định trong Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT, doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT, nội dung nào không có trong Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT, doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT. Để thuận tiện cho các doanh nghiệp báo cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đăng tải biểu mẫu hợp nhất của 02 Thông tư nói trên trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (Sở sẽ gửi cho doanh nghiệp biểu mẫu qua email).

Đại diện phòng chuyên môn cũng hướng dẫn một số nội dung báo cáo cụ thể. Về sản lượng, biểu mẫu báo cáo BCCP-02 hướng dẫn: “sản lượng dịch vụ bưu chính gồm sản lượng dịch vụ thư, kiện, gói hàng hóa do các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính thực hiện trong kỳ báo cáo”. Như vậy, việc báo cáo sản lượng do doanh nghiệp quyết định đảm bảo không thống kê trùng giữa các đơn vị trực thuộc. Chi nhánh báo cáo Công ty Trụ sở chính để thống nhất việc thống kê sản lượng. Về doanh thu, Trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh không thực hiện báo cáo nội dung doanh thu.

Về Công văn số 3720/BTTTT-BC ngày 01/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sử dụng hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử trong lĩnh vực bưu chính có nội dung hướng dẫn chưa cụ thể, doanh nghiệp khó thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận ý kiến, sẽ nghiên cứu và trao đổi với đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để có hướng dẫn cụ thể hơn.

Về một số nội dung liên quan đến quản lý trạm BTS, đại diện Phòng Bưu chính - Viễn thông làm rõ các quy định khi doanh nghiệp xin cấp phép xây dựng trạm BTS bổ sung. Cụ thể, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng trạm BTS quy định tại các Quyết định: số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017; số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND Thành phố về việc quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 528/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; và Văn bản số 793/STTTT-BCVT ngày 16/4/2018 về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 và Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND Thành phố. Theo đó:

- Về hồ sơ cấp phép xây dựng: Đơn xin cấp phép; Bản sao hợp đồng thuê mặt bằng, công trình để lắp đặt cột ăng ten; Bản sao giấy chứng minh quyền sử dụng đất; Văn bản về quy hoạch vị trí xây dựng trạm BTS; Hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định.

- Thẩm quyền cấp phép: UBND cấp huyện (theo Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017)

- Thời gian cấp phép: 15 ngày làm việc.

Về xử lý vi phạm trật tự xây dựng (đối với trạm BTS không phép): ngày 27/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP; ngày 24/4/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Tại các quy định trên, đã hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý đối với trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng (việc xây dựng không phép, xây dựng không đúng thiết kế, không đúng quy hoạch,...).

Về việc bổ sung quy hoạch các trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố:

- Sở TTTT đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 5800/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND Thành phố.

- Sở TTTT đã ban hành công văn số 1865/STTTT-BCVT ngày 19/9/2017 gửi các doanh nghiệp viễn thông hướng dẫn về việc lập, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Năm 2017, Sở đã tham mưu UBND Thành phố triển khai thí điểm thành công 10 trạm BTS thân thiện môi trường và hiện đang trình UBND Thành phố kế hoạch triển khai 140 trạm BTS thân thiện môi trường trên địa bàn Thành phố đến năm 2020.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 174/TB-VP ngày 19/7/2018. Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 2066/KH-STTTT ngày 27/8/2018 về việc kiểm tra, rà soát các trạm BTS phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Thành phố đến năm 2025. Hiện nay, Sở TT&TT đã phối hợp với UBND quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và các doanh nghiệp viễn thông hoàn thành công tác khảo sát xong tại 04 quận và phối hợp các doanh nghiệp viễn thông rà soát, bổ sung quy hoạch của doanh nghiệp, phối hợp các Sở, ngành tổ chức họp để thẩm định quy hoạch, trình UBND Thành phố phê duyệt; đề nghị Viettel phối hợp phòng BCVT để rà soát./.

 

(Tổng hợp)