Trang chủ

Ứng dụng Công nghệ thông tin

Họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố Hà Nội Quý I
12/03/2015 | 12:00

Ngày 04/3, Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) Thành phố Hà Nội họp phiên đầu tiên, kể từ khi kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố chủ trì Hội nghị.

Trong giai đoạn 2011-2014, Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo CNTT tại đơn vị, gắn ứng dụng CNTT với cải cách hành chính. Ban Chỉ đạo cũng tư vấn, tham mưu để UBND Thành phố quyết định các vấn đề liên quan đến ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới chính quyền điện tử. Cụ thể, đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2020, định hướng 2030; Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố giai đoạn 2012-2015; Khung kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố đến 2020 và 11 kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT.

Qua đó, ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước Thành phố đạt được những kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi phương thức điều hành, quản lý của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các thành phần cơ bản của Chính quyền điện tử Thủ đô (Mạng tin học diện rộng Thành phố - WAN, Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Thành phố, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố) đang dần được hoàn thiện. Thành phố đã đầu tư xây dựng 20 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng. Các hệ thống ứng dụng dùng chung như: Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Một cửa điện tử, giao ban trực tuyến, chữ ký số của Chính phủ, thư điện tử đã được triển khai tới 100% công chức sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Bên cạnh đó, đã triển khai cung cấp 9 nhóm dịch vụ công cơ bản và các dịch vụ công đặc thù đạt mức độ 3 và 4; 90% cán bộ chủ chốt cấp Thành phố, 60% cán bộ chủ chốt của đơn vị, 85% công chức, viên chức được đào tạo về CNTT. Hàng năm, 100% cán bộ chuyên trách về CNTT tại các đơn vị được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên sâu về CNTT. Kết quả xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT, Hà Nội xếp thứ 2/63 năm 2013 và xếp thứ 3/63 năm 2014 (ICT Index).

Hội nghị đã nghe Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả diễn tập "Đảm bảo an toàn thông tin số trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2014", báo cáo về kết quả triển khai chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2014; đồng thời, thảo luận phương hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố năm 2015, Quy định đánh giá, công nhận cơ quan điện tử cho các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố.

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố kết luận Hội nghị (Quỳnh Anh)

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT Thành phố đánh giá Ban chỉ đạo Chương trình CNTT Thành phố đã hoạt động tích cực, hiệu quả, nhất là trong công tác tham mưu những định hướng chiến lược và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, tạo hành lang pháp lý cho ứng dụng CNTT.

Để xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016-2020, cần tập trung rà soát 4 chỉ tiêu: hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, môi trường tổ chức - chính sách, sản xuất - kinh doanh CNTT để nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT của thành phố. Bên cạnh đó, nghiên cứu điều chỉnh xây dựng các Khu CNTT tập trung trên địa bàn phù hợp với quy định của Nhà nước, đồng thời, hoàn thành các văn bản quy phạm như: Quy định khai thác hạ tầng kỹ thuật dùng chung, Quy định đánh giá công nhận cơ quan điện tử, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố. Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức triển khai đánh giá các đơn vị làm điểm về cơ quan điện tử, chính quyền điện tử từ đó đưa ra mô hình ứng dụng chung cho các sở, ngành, quận, huyện. Thành phố sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3 và các phần mềm dùng chung, hiệu quả đầu tư các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đã xây dựng xong, công tác đầu tư hỗ trợ kinh phí với các cơ quan, đơn vị hiệp quản... Trong thời gian tới, công tác đảm bảo an toàn thông tin cần chú trọng hơn, tổ chức diễn tập an toàn thông tin cần được tiến hành ở quy mô cấp cơ sở./.