Trang chủ

Ứng dụng Công nghệ thông tin

6 cơ sở dữ liệu quốc gia được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử
26/05/2015 | 12:00

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành danh mục 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Theo đó 6 cơ sở dữ liệu quốc gia được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm cơ quan chủ quản; cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan chủ quản; cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về Thống kê tổng hợp về Dân số (Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan chủ quản); cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính (Bộ Tài chính làm cơ quan chủ quản); cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm cơ quan chủ quản).

Thủ tướng Chính phủ quy định rõ nhiệm vụ chung cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đồng thời, quy định cụ thể nhiệm vụ đối với 6 cơ quan chủ quản của các CSDL nêu trên. Bộ Thông tin và Truyền thông được giao hướng dẫn việc thi hành pháp luật liên quan đến CSDL quốc gia; theo dõi, tổng hợp tình hình xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành, khai thác CSDL quốc gia để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh nội dung của Quyết định này cho phù hợp với thực tế và nhiều nhiệm vụ khác…

Chi tiết xem văn bản tại đây./.