Trang chủ

Ứng dụng Công nghệ thông tin

Kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2014
01/07/2015 | 12:00

Thực hiện Quyết định số 5058/QĐ-BCĐ ngày 22/8/2013 của Trưởng Ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố về việc quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội; Quyết định số 28/QĐ-BCĐ ngày 06/01/2015 của Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT thành phố về việc thành lập Hội đồng đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thông báo kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2014./.