Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin truyền thông 19/12/2018 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
62-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 26/06/2018 Phạm Thanh Học
968/QĐ-BTTTT Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 22/06/2018 Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
138/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 19/06/2018 Ngô Văn Quý
1382/KH-STTTT Kế hoạch triển khai chuyển đổi mã mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 14/06/2018 Nguyễn Ngọc Kỳ
03/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Bộ thông tin truyền thông 17/05/2018 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3814-QĐ/TU Quyết định v/v ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TPHN Thành Ủy Hà Nội 16/05/2018 Hoàng Trung Hải
07/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước Bộ thông tin truyền thông 15/05/2018 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
02/VBHN-BTTTT Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Bộ thông tin truyền thông 10/05/2018 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
637/QĐ-BTTTT QĐ Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 Bộ thông tin truyền thông 03/05/2018 Hoàng Vĩnh Bảo
61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Chính phủ 23/04/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
288/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 Bộ thông tin truyền thông 05/03/2018 Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
891/QĐ-UBND Đề án "Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả" UBND TP Hà Nội 26/02/2018 Nguyễn Đức Chung
48/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018 UBND TP Hà Nội 13/02/2018 Nguyễn Đức Chung
42/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 09/02/2018 Lê Hồng Sơn
52-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 06/02/2018 Phạm Thanh Học
126/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 Bộ thông tin truyền thông 31/01/2018 Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
153/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 Chính phủ 30/01/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
528/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ; Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 29/01/2018 Nguyễn Đức Chung
185/STP-PBGDPL Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ IV quốc hội khóa XIV UBND TP Hà Nội 29/01/2018 Hồ Xuân Hương - PGĐ Sở Tư pháp