Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4/TB-BTTTT THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2014 Bộ thông tin truyền thông 06/01/2014 Phạm Mạnh Lâm
02/KH-UBND Về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 03/01/2014 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
01/CT-UBND Chỉ thị về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" UBND TP Hà Nội 03/01/2014 Nguyễn Thế Thảo
01/CTr-UBND Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 UBND TP Hà Nội 03/01/2014 Nguyễn Thế Thảo
25/2013/TT-BTTTT Thông tư quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Bộ thông tin truyền thông 27/12/2013 Nguyễn Bắc Son
24/2013/TT-BTTTT Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Bộ thông tin truyền thông 27/12/2013 Nguyễn Bắc Son
23/2013/TT-BTTTT Thông tư Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Bộ thông tin truyền thông 24/12/2013 Nguyễn Bắc Son
22/2013/TT-BTTTT THÔNG TƯ Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Bộ thông tin truyền thông 23/12/2013
53/2013/QĐ-UBND sửa đổi một số tiêu chí ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố HN tại QĐ số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND TPHN UBND TP Hà Nội 02/12/2013 Nguyễn Văn Sửu
175/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 19/9/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn TPHN - giai đoạn từ này đến năm 2020 UBND TP Hà Nội 28/11/2013 Nguyễn Văn Sửu
8792/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố UBND TP Hà Nội 20/11/2013 Nguyễn Văn Khôi
1487/QĐ-BTTTT Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 15/11/2013 Nguyễn Thành Hưng
154/2013/NĐ-CP Quy định về khu công nghệ thông tin tập trung Chính phủ 08/11/2013 Nguyễn Tấn Dũng
8189/UBND-VX thực hiện Quyết định số 55a/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng chính phủ UBND TP Hà Nội 01/11/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
75/CT-BTTTT Về tăng cường quản lý và phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế Bộ thông tin truyền thông 31/10/2013 Nguyễn Bắc Son
47/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 30/10/2013 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
140/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông Chính phủ 22/10/2013 Nguyễn Tấn Dũng
123/TB-BTTTT Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý III năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 18/10/2013 Phạm Mạnh Lâm
132/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Chính phủ 16/10/2013
18 /2013/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ thông tin truyền thông 15/10/2013 Nguyễn Bắc Son