Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
101 /TB - BTTTT Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo (26/07/2013) Bộ thông tin truyền thông 26/08/2013 Phạm Mạnh Lâm
1448/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020 Chính phủ 19/08/2013 Nguyễn Thiện Nhân
1221/STTTT-BCVT Về việc đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định (lần 32) Sở TTTT Hà Nội 16/08/2013 Nguyễn Xuân Quang
1220/STTTT-BCVT Về việc đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại và chấm dứt hợp đồng đối với các doanh nghiệp sử dụng đầu số để nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo (lần 3) Sở TTTT Hà Nội 16/08/2013 Nguyễn Xuân Quang
1378/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 Chính phủ 12/08/2013 Nguyễn Thiện Nhân
90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Chính phủ 08/08/2013 Nguyễn Tấn Dũng
2256 /VBHN- BTTTT Quyết định Ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 – 2010 Bộ thông tin truyền thông 06/08/2013 Nguyễn Thành Hưng
2255/VBHN- BTTTT Thông tư Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 Bộ thông tin truyền thông 06/08/2013 Nguyễn Thành Hưng
17/2013/TT- BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã Bộ thông tin truyền thông 02/08/2013 Nguyễn Bắc Son
904/QĐ- BTTTT Về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 23/07/2013 Nguyễn Thành Hưng
83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Chính phủ 22/07/2013 Nguyễn Tuấn Dũng
891/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất Bộ thông tin truyền thông 22/07/2013 Nguyễn Bắc Son
79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê Chính phủ 19/07/2013 Nguyễn Tấn Dũng
72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Chính phủ 15/07/2013 Nguyễn Tấn Dũng
15/CT-TTg Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ 05/07/2013 Nguyễn Tấn Dũng
15/2013/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ thông tin truyền thông 01/07/2013 Nguyễn Bắc Son
111/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012-2016 của thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 01/07/2013 Nguyễn Thế Thảo
110/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (Khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008-1/8/2013_ UBND TP Hà Nội 27/06/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Chính phủ 27/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng
66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ 27/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng