Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Chính phủ 15/07/2013 Nguyễn Tấn Dũng
15/CT-TTg Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ 05/07/2013 Nguyễn Tấn Dũng
15/2013/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ thông tin truyền thông 01/07/2013 Nguyễn Bắc Son
111/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba, BCH Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012-2016 của thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 01/07/2013 Nguyễn Thế Thảo
110/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (Khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008-1/8/2013_ UBND TP Hà Nội 27/06/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Chính phủ 27/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng
66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ 27/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng
107/KH_UBND Về việc Kế hoạch phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố năm 2013 UBND TP Hà Nội 26/06/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
14/CT-UBND Về việc Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp. UBND TP Hà Nội 25/06/2013 Vũ Hồng Khanh
732/QĐ-BTTTT Về việc Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020 Bộ thông tin truyền thông 20/06/2013 Đỗ Quý Doãn
732/QĐ-BTTTT Về việc Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020 Bộ thông tin truyền thông 20/06/2013 Đỗ Quý Doãn
102/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 25/4/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". UBND TP Hà Nội 19/06/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
13/2013-TT-BTTTT Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz Bộ thông tin truyền thông 14/06/2013 Nguyễn Bắc Son-
3563/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. UBND TP Hà Nội 10/06/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
896/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 Chính phủ 08/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng
618 /QĐ-BTTTT Ban hành Thể lệ Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về Bảo vệ môi trường, Biến đổi khí hậu trong cộng đồng Asean năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 31/05/2013 Đỗ Quý Doãn
3381/QĐ-UBND Về việc phê duyêt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố giai đoạn 2013 - 2020. UBND TP Hà Nội 29/05/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
86/KH-UBND Kế hoạch truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp TPHN đến năm 2015 UBND TP Hà Nội 28/05/2013 Vũ Hồng Khanh
573/QĐ-BTTTT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 24/05/2013 Nguyễn Thành Hưng
22/CT - BTTTT Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 24/05/2013 Nguyễn Bắc Son