Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
107/KH_UBND Về việc Kế hoạch phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố năm 2013 UBND TP Hà Nội 26/06/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
14/CT-UBND Về việc Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp. UBND TP Hà Nội 25/06/2013 Vũ Hồng Khanh
732/QĐ-BTTTT Về việc Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020 Bộ thông tin truyền thông 20/06/2013 Đỗ Quý Doãn
732/QĐ-BTTTT Về việc Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020 Bộ thông tin truyền thông 20/06/2013 Đỗ Quý Doãn
102/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 25/4/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". UBND TP Hà Nội 19/06/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
13/2013-TT-BTTTT Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz Bộ thông tin truyền thông 14/06/2013 Nguyễn Bắc Son-
3563/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. UBND TP Hà Nội 10/06/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
896/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 Chính phủ 08/06/2013 Nguyễn Tấn Dũng
618 /QĐ-BTTTT Ban hành Thể lệ Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về Bảo vệ môi trường, Biến đổi khí hậu trong cộng đồng Asean năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 31/05/2013 Đỗ Quý Doãn
3381/QĐ-UBND Về việc phê duyêt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố giai đoạn 2013 - 2020. UBND TP Hà Nội 29/05/2013 Nguyễn Thị Bích Ngọc
86/KH-UBND Kế hoạch truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp TPHN đến năm 2015 UBND TP Hà Nội 28/05/2013 Vũ Hồng Khanh
573/QĐ-BTTTT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 24/05/2013 Nguyễn Thành Hưng
22/CT - BTTTT Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 Bộ thông tin truyền thông 24/05/2013 Nguyễn Bắc Son
199/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 04 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép Chính phủ 23/05/2013 Nguyễn Hữu Vũ
80/KH-UBND Về việc triển khai tháng khuyến mại Hà Nội 2013 UBND TP Hà Nội 17/05/2013 Nguyễn Văn Sửu
52/2013/NĐ-CP Nghị định về Thương mại điện tử Chính phủ 16/05/2013 Nguyễn Tấn Dũng
11/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch Bộ thông tin truyền thông 13/05/2013 Nguyễn Bắc Son
3056/QĐ-BCĐTMĐTTP Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 13/05/2013 Nguyễn Văn Sửu
496/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước Bộ thông tin truyền thông 08/05/2013 Nguyễn Bắc Son
25/2013/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Chính phủ 04/05/2013 Nguyễn Thiện Nhân