Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
51/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010 Thủ tướng chính phủ 12/04/2007 Nguyễn Tấn Dũng
369/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Giải báo chí quốc gia Thủ tướng chính phủ 29/03/2007 Nguyễn Tấn Dũng
41/2007/NĐ-CP Về xây dựng ngầm đô thị Chính phủ 22/03/2007 Nguyễn Tấn Dũng
39/2007/QĐ-TTg Về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông Thủ tướng chính phủ 21/03/2007 Nguyễn Tấn Dũng
29/2007/NĐ-CP Về quản lý kiến trúc đô thị Chính phủ 27/02/2007 Nguyễn Tấn Dũng
02/2007/QĐ-BBCVT Về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông 30/01/2007 Đỗ Trung Tá
37/2006/CT-TTg Về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí Thủ tướng chính phủ 29/11/2006 Nguyễn Tấn Dũng
39/2006/QĐ-BBCVT Về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông 07/09/2006 Đỗ Trung Tá
926/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2006 - 2010 Thủ tướng chính phủ 06/07/2006 Nguyễn Tấn Dũng
67/2006/QH11 LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Quốc Hội 29/06/2006 Nguyễn Phú Trọng
32/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010 Thủ tướng chính phủ 07/02/2006 Phan Văn Khải
246/2005/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 Thủ tướng chính phủ 06/10/2005 Phan Văn Khải
236/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010 Thủ tướng chính phủ 26/09/2005 Phan Văn Khải
08/2005/CT-BBCVT Về việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát Bộ Bưu chính Viễn thông 16/09/2005 Đỗ Trung Tá
111/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản Chính phủ 26/08/2005 Phan Văn Khải
01/2005/TT-BBCVT Hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài Bộ Bưu chính Viễn thông 06/05/2005 Đỗ Trung Tá
16/2005/QĐ-BBCVT Về việc ban hành Quy định quản lý tem bưu chính Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông 29/04/2005 Đỗ Trung Tá
30/2004/QH11 Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Khóa XI, kỳ họp thứ 6(Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004) Quốc Hội 03/12/2004 Nguyễn Văn An
191/2004/QĐ-TTg Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Thủ tướng chính phủ 08/11/2004 Phan Văn Khải
190/2004/QĐ-TTg Về quản lý dịch vụ chuyển phát Thủ tướng chính phủ 08/11/2004 Phan Văn Khải