Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
187/KH-UBND Phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 UBND TP Hà Nội 06/10/2016 Nguyễn Đức Chung
173/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND TP Hà Nội 23/09/2016 Lê Hồng Sơn
8551/VP-KGVX V/v đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới UBND TP Hà Nội 22/09/2016 Nguyễn Ngọc Kỳ
1629/QĐ-BTTTT Phê duyệt bổ sung nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020 Bộ thông tin truyền thông 20/09/2016 Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ TT&TT
42/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 19/09/2016 Nguyễn Đức Chung
69/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. UBND TP Hà Nội 19/09/2016 Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
3024/BTTTT-VNCERT Hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin Bộ thông tin truyền thông 01/09/2016 Nguyễn Thành Hưng- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3024/BTTTT-VNCERT Hướng dẫn một số giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin Bộ thông tin truyền thông 01/09/2016 Nguyễn Thành Hưng- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
20/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí Bộ thông tin truyền thông 31/08/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4697/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 29/08/2016 PCT-Nguyễn Văn Sửu
4696/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố. UBND TP Hà Nội 29/08/2016 Nguyễn Văn Sửu - PCT UBND TP
06/CĐ-UBND V/v Công điện khẩn phòng chống cơn bão số 3 UBND TP Hà Nội 18/08/2016 PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng
1563/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 Chính phủ 08/08/2016 Trịnh Đình Dũng- Phó Thủ tướng Chính phủ
1360/QĐ-BTTTT Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 03/08/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
148/KHLT/UBND-UBMTTQ V/v KHLT thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 UBND TP Hà Nội 01/08/2016 Vũ Hồng Khanh - Nguyễn Đức Chung
146/KH-UBND V/v KH triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường thuộc 10 quận trên địa bàn Thành phố UBND TP Hà Nội 31/07/2016 Nguyễn Đức Chung
1321/QĐ-BTTTT V/v QĐ phê duyệt kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2020 Bộ thông tin truyền thông 28/07/2016 Trương Minh Tuấn
2463/BTTTT-CTS V/v đẩy mạnh thông báo về kế hoạch ngừng phủ sóng trên các kênh THTT mặt đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh Bộ thông tin truyền thông 21/07/2016 Thứ trưởng - Phan Tâm
140/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016 UBND TP Hà Nội 20/07/2016 Ngô Văn Quý
4243/UB-KGVX V/v thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ UBND TP Hà Nội 19/07/2016 Ngô Văn Quý