THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 10.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 2 UBND Huyện
2 11.Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2 UBND Huyện
3 12.Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã chia 2 UBND Huyện
4 13.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã 2 UBND Huyện
5 14.Đăng ký hợp tác xã khi hợp tác xã hợp nhất 2 UBND Huyện
6 15.Đăng ký hợp tác xã khi hợp tác xã sáp nhập 2 UBND Huyện
7 16.Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện, địa điểm 2 UBND Huyện
8 32.Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng) 2 UBND Huyện
9 33.Định giá tài sản trong tố tụng hình sự 2 UBND Huyện
10 34.Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện 2 UBND Huyện
11 35.Thoái thu ngân sách nhà nước 2 UBND Huyện
12 36.Thanh lý tài sản nhà nước 2 UBND Huyện
13 37.Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước 2 UBND Huyện
14 38.Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán 2 UBND Huyện
15 39.Lập quyết toán ngân sách nhà nước 2 UBND Huyện
16 Bầu hòa giải viên 2 UBND Xã
17 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải 2 UBND Xã
18 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 UBND Xã
19 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2 UBND Xã
20 Cấp bản sao từ sổ gốc 2 UBND Xã