Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn, cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP trong nông nghiệp Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên GCN. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất, kinh doanh thì thực hiện theo trình tự, thủ tục cấp mới) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị mất) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Cấp Quận, Huyện, Thị xã